Sławomir Olejniczak

Sławomir Olejniczak o pięciu fazach rewolucji i znaczeniu kontrrewolucji

Skrajnie lewicowe lobby LGBT, przemysł aborcyjny oraz różne formy antyklerykalizmu to mianowniki jednego ruchu – globalnej rewolucji. Rewolucji, która przetransformowała się po upadku sowieckiego komunizmu i przybierając odmienne postaci, realizuje te same, śmiertelne dla naszej cywilizacji, cele.

Sławomir Olejniczak to jeden z założycieli i prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. W swoich licznych artykułach i referatach wielokrotnie ukazał on oblicze antychrześcijańskiej rewolucji, która na różnych etapach, walczy z Kościołem katolickim i uniwersalnym porządkiem społecznym od XVI wieku.

Rewolucja i kontrrewolucja

Jego opinie i analizy ugruntowane są na myśli społeczno-politycznej założyciela ruchu konserwatywnego, na którego sposobach działania wzoruje się krakowskie Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi – prof. Plinia Correi de Oliveiry. Był on uważnym obserwatorem rzeczywistości politycznych i wpływowym w Brazylii myślicielem katolickim. Wprawdzie zmarł w 1995 roku, ale doczekał rozkładu dyktatur komunistycznych oraz transformacji ustrojowej krajów Międzymorza. De Oliveira szczególnie interesował się Polską, widząc kontrrewolucyjny potencjał w 38-milionowym, katolickim społeczeństwie.

Wracając do samego pojęcia rewolucji, zarówno Plinio Correa de Oliveira, jak i Sławomir Olejniczak, definiują dla niej 4 fazy, których wspólnym elementem jest dążenie do zniszczenia chrześcijańskiego porządku społecznego i podstaw moralności opartej o Dekalog. Jeśli rewolucja jest narzędziem w rękach szatana lub przynajmniej korzysta on z jej rozwoju, to można z całą stanowczością domniemywać, że jej punktem docelowym (tzw. piątą, ostatnią fazą) jest rozpropagowanie na całym świecie satanizmu i obrócenie społeczności ziemskiej przeciwko Bogu.

Gdzie zatem możemy umiejscowić cztery poprzedzające ją fazy rewolucji? Pierwszą fazę ruch kontrrewolucyjny jednoznacznie umieszcza w ramach reformacji antykatolickiej, rozpoczętej przez bunt Marcina Lutra w 1517 roku. Była to rewolucja także w nowożytnym znaczeniu: objęła serię gwałtownych rozruchów, zarówno we wspólnocie Kościoła, jak i na płaszczyźnie stosunków politycznych pomiędzy władcami niemieckich księstw.

Drugą fazą rewolucji, dającą jej nowy, jeszcze bardziej krwawy impet, było obalenie Burbonów we Francji i rewolucja niosąca na sztandarach hasła równości, wolności, braterstwa. Ale także i ta jakże krwawa rebelia (wystarczy wspomnieć wymordowanie chłopów w Wandei, którego dokonali rewolucjoniści) przeciwko światu christianitas po kilku dekadach wytraciła swoją moc. Na przełomie XIX i XX wieku zastąpiła ją mocno rewolucja komunistyczna, wraz ze szczególnie brutalnym bolszewickim i stalinowskim obliczem.

Współczesne oblicze rewolucji i działania środowiska SKCh im. Ks. Piotra Skargi

W czasach czwartej rewolucji żyjemy obecnie. Jej rozwój wygenerował upadek realnego socjalizmu i komunistycznych dyktatur w krajach na zachód od Łaby. Jak zauważa Sławomir Olejniczak: – rewolucyjnemu procesowi dechrystianizacji należy przeciwstawić się poprzez działania kontrrewolucyjne, których przykładem może być działalność Stowarzyszenia i Instytutu im. Ks. Piotra Skargi. Stąd właśnie akcje podejmowane przez SKCh i podobne organizacje przeciwko inicjatywom ustawodawczym i demoralizującym działaniom społecznym środowiska LGBT.

Stąd też aktywność w zakresie ochrony życia od poczęcia, której w Polsce wciąż brakuje tysiącom dzieci (za sprawą szerokiego katalogu ustawowych wyjątków pozwalających pod spreparowaną dokumentacją medyczną zabić nienarodzone dziecko). W tej ostatniej sprawie po 2010 roku nastąpiło wyraźnie odwrócenie trendu w opiniach społecznych i obecnie nieznaczną przewagę ilościową mają zwolennicy pełnej ochrony życia. Instytucje kierowane przez S. Olejniczaka wraz z sojusznikami starają się przekuć to poparcie obywatelskie na zmiany legislacyjne bądź sukcesy w bataliach prawnych. Ostatnią taką wiktorią był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., częściowo zwiększający ochronę życia – m.in. w zakresie ochrony dzieci nienarodzonych z Zespołem Downa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.